Obchodní podmínky

Smluvní podmínky společnosti GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. ve sportovně relaxačním komplexu Aquapalace Praha

 

I. Úvodní ustanovení

1)      Tyto smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují smluvní vztahy a vzájemná práva a povinnosti při uzavírání a zániku smluvních vztahů a dále práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smluvního vztahu uzavřeného v podobě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), kde je na jedné straně společnost GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s., se sídlem Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 276 42 127, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11435, (dále jen „Společnost“) a na druhé straně je klient Společnosti, fyzická osoba spotřebitel, blíže specifikovaný ve Smlouvě (dále jen „Klient“), který má zájem užívat služby v provozovně Společnosti ve sportovně relaxačním centru s názvem Aquapalace Praha, nacházející se na adrese Čestlice, Pražská 138, PSČ 250 01 (dále jen „Provozovna“). Společnost je výlučným provozovatelem Provozovny.

2)      Podmínky upravují nákup a prodej zboží nabízeného zákazníkům Společnosti ze strany Společnosti prostřednictvím internetového prodeje na webových stránkách Společnosti www.partneri.aquapalace.cz.; Podmínky upravují smluvní vztahy a vzájemná práva a povinnosti při uzavírání a zániku kupní smlouvy a dále práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy jako smlouvy spotřebitelské ve smyslu ustanovení § 1810 a násl. zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník (dále též „kupní smlouva“).

3)      Zákazníkem může být fyzická i právnická osoba. Pokud je Klientem nebo zákazníkem fyzická osoba, která při uzavírání a plnění ze smlouvy uzavřené se Společností jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, jedná se o spotřebitele ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a vztahují se na něho platné právní předpisy České republiky na ochranu spotřebitele.

4)      Podmínky obsahují návštěvní řád upravující pravidla, práva a povinnosti Klientů nebo zákazníků v Provozovně; návštěvní řád v ustanovení článku VI. Podmínek může být doplněn návštěvním řádem speciálně upravujícím další práva a povinnosti, a které mohou být nedílnou součástí Smlouvy.

5)      Podmínky, Smlouva a kupní smlouva, se řídí platnými právními předpisy České republiky a právními předpisy Evropské unie; zejména se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

6)      Klient je oprávněn na základě uzavřené Smlouvy využívat služby, definované v Podmínkách, na webových stránkách Společnosti www.aquapalace.cz., v Provozovně a ve Smlouvě, a to ve spojení se produktem, obecně specifikovaným v Podmínkách, a specifikovaným ve Smlouvě. Službu poskytovanou ze strany Společnosti v Provozovně může Klient užívat pouze na základě oprávnění službu užívat, vystaveného ze strany Společnosti, a předloženého ze strany Klienta, vyhotoveného v podobě vstupenky, poukázky, permanentky, VIP/klubové karty apod. (dále též „Produkt“), pokud Smlouva nestanoví, že Produkt není pro užití služeb ze strany Klienta potřeba.

7)      Obsah a předmět Smlouvy může být vymezen jak ve Smlouvě, tak v Podmínkách, a dále v příslušných přílohách Smlouvy a Podmínek. Podmínky nebo určitá část Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Rozsah Podmínek zavazujících smluvní strany Smlouvy může být uveden v každém typu Smlouvy odlišně.

8)      V případě, že se některé ustanovení/část ustanovení Smlouvy nebo kupní smlouvy bude odlišovat od ustanovení Podmínek, nahrazují ustanovení/část ustanovení Smlouvy/kupní smlouvy ustanovení Podmínek.

9)      Smlouva může být uzavřena jak písemnou formou, tak ústní formou.

 

II. Vztahy ze Smlouvy

1)      Smluvní vztah mezi Společností a Klientem je platně uzavřen v okamžiku akceptace návrhu z jedné smluvních stran k uzavření Smlouvy. Smlouva je účinná v okamžiku předání Produktu Klientovi. V případě kupní smlouvy je smluvní vztah platně uzavřen v okamžiku akceptace návrhu Klienta na uzavření kupní smlouvy ze strany Společnosti.

2)      Návrhem k uzavření Smlouvy/kupní smlouvy může být objednávka určité služby nebo zboží ze strany Klienta, poskytované/prodávaného Společností v Provozovně nebo prostřednictvím internetového prodeje na webových stránkách Společnosti www.aquapalace.cz  (dále též „objednávka“). Objednávkou se rozumí takové jednání Klienta, které nepochybným způsobem identifikuje objednávané služby nebo zboží, cenu, osobu kupujícího a způsob úhrady ceny. Podmínkou platnosti objednávky učiněné přes webové stránky Společnosti, je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito Podmínkami na webových stránkách Společnosti www.aquapalace.cz a potvrzení Klienta o tom, že se s těmito Podmínkami seznámil.

3)     Klient podáním návrhu na  uzavření Smlouvy odesláním objednávky bere bez výhrad na vědomí to, že Provozovna disponuje omezenou kapacitou, a je povinen dodržovat pokyny Společnosti/osob zastupujících Společnost ohledně způsobu využívání služeb. Tím není dotčena možnost Klienta využívat rezervační systém Společnosti podle ustanovení článku IV. Podmínek. V případě kupní smlouvy uzavřené na zboží, které Společnost nemá v době jeho objednávky skladem, je Společnost oprávněna odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy, pokud se zjistí, že nákupní cena takového zboží pro Společnost od jeho dodavatele se oproti pořizovací ceně, ze které vycházel při určení kupní ceny Klientovi, změnila o více jak 2%. Stejně tak je Společnost oprávněna odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy, pokud se zjistí, že zboží, které je předmětem kupní smlouvy, se již nevyrábí, nedodává nebo jeho dodání je spojeno se zvláštními obtížemi nebo náklady, které Společnost nemohla předvídat.

4)      Účinnost Smlouvy je podmíněna úhradou ceny ze strany Klienta za poskytovanou službu v rozsahu Produktu. Klientovi vzniká nárok na poskytnutí služeb ze strany Společnosti až po té, co Klient řádně, včas a v plném rozsahu uhradí Společnosti cenu objednaných Produktů. Vlastnické právo ke zboží zakoupenému na základě kupní smlouvy přechází na Klienta až uhrazením celkové kupní ceny.

5)      Návrh na uzavření Smlouvy je možné adresovat smluvní straně v Provozovně.

6)      Návrh na uzavření Smlouvy je možno doručit Společnosti doporučeně prostřednictvím poštovního doručovatele, faxem, elektronickou formou, nebo osobně. Pro objednávku musí být použit předtištěný formulář (pokud Společnost, příp. oprávněná osoba zastupující Společnost neurčí, že je možné uzavřít Smlouvu ústní formou), který je distribuován Společností, může být součástí prezentačních materiálů Společnosti a je umístěn na webových stránkách Společnosti www.aquapalace.cz. (dále též „Formulář“). Formulář pro objednávku služby lze Klientovi poskytnout na základě písemné nebo telefonické žádosti Klienta či osobní žádosti Klienta v Provozovně.

7)      Společnost nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne přijetí návrhu k uzavření Smlouvy potvrdí Klientovi písemnou nebo ústní formou, zda shora uvedený návrh přijala či nikoli.  Společnost v tomto případě zastupuje osoba, pověřená k této činnosti Společností, tj. osoba, pro kterou je tato činnost náplní nebo součást její práce a která tuto činnost vykonává na základě  pracovního nebo obdobného poměru uzavřeného se Společností.

8)      Společnost si vyhrazuje právo odmítnutí návrhu na uzavření Smlouvy, zejména v případě, že návrh na uzavření Smlouvy obsahuje neúplné, nečitelné či nepřesné údaje o Klientovi, nebo o jednotlivých objednávaných Produktech, nebo v případě, že není možné Klientovi z kapacitních důvodů poskytnout služby v rozsahu, který je uveden v předmětném návrhu na uzavření Smlouvy, nebo není možné Klientovi poskytnout Produkt z důvodu, že již není v aktuální nabídce Společnosti. V případě odmítnutí návrhu k uzavření smlouvy se Společnost pokusí kontaktovat Klienta za účelem zpřesnění informací v předmětném návrhu nebo za účelem úpravy objednávaného rozsahu služeb, případně za účelem zaslání nového návrhu k uzavření Smlouvy.

9)      Doba trvání Smlouvy je ve Smlouvě určena nebo je ve Smlouvě nebo Podmínkách specifikován způsob určení doby trvání Smlouvy. Smlouva je vždy uzavřena na dobu určitou.

10)      V případě adresování návrhu k uzavření Smlouvy ze strany Klienta je možné použít prostředky komunikace na dálku ve smyslu ustanovení § 1827 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v souladu s ustanovením tohoto článku Podmínek. Tyto prostředky umožňují uzavřít Smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Společnost je v tomto případě zastoupena osobou, pověřenou k této činnosti Společností, tj. osobou, pro kterou je tato činnost náplní nebo součástí její práce a která tuto činnost vykonává na základě  pracovního nebo obdobného poměru uzavřeného se Společností. Na objednávku služeb prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku (zejména prostřednictvím webových stránek Společnosti www.aquapalace.cz) se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku o uzavírání smluv distančním způsobem. Na veškeré smluvní vztahy vyplývající ze smluv uzavíraných distančním způsobem a ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory se použijí zvláštní obchodní podmínky platné pro sjednané smluvní vztahy (dále jen „zvláštní obchodní podmínky“).

 

III. Platební podmínky, dodací podmínky, ceny

1)     Služby poskytované Klientovi ze strany Společnosti a zboží prodávané Klientovi ze strany Společnosti, je Klient oprávněn hradit v hotovosti v Provozovně v místě k tomu určeném a v době, kterou stanoví Společnost, a to v případě, že Společnost nevyžaduje po Klientovi v konkrétním případě jiný způsob hrazení služeb a zboží poskytovaných, resp. prodávaného Společností.

2)     Služba poskytovaná Klientovi a zboží prodávané Klientovi ze strany Společnosti jsou uhrazeny v okamžiku připsání částky odpovídající ceně za poskytovanou službu ve prospěch účtu Společnosti číslo 2113454534/2700, vedeném Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. Cena je určena ceníkem/sazebníkem vydaným Společností, platným a účinným v době návrhu k uzavření Smlouvy/kupní smlouvy.

3)     V případě hrazení služeb nebo zboží ze strany Klienta prostřednictvím platební karty, se kterou je Klient oprávněn nakládat, se považují za uhrazené okamžikem, kdy bude předmětná prováděná transakce schválena bankovním ústavem, a to bezprostředně po provedené transakci.

4)     V případě hrazení služeb prostřednictvím bankovního převodu je Společnost povinna zaslat Klientovi objednané Produkty na náklady Klienta doporučenou poštou zpravidla do pěti pracovních dnů ode dne připsání částky odpovídající ceně za poskytovanou službu ve prospěch účtu Společnosti, uvedeném v ustanovení článku III., odst. 2 Podmínek. Toto ustanovení se použije přiměřeně i úhradu kupní ceny za zboží prostřednictvím bankovního převodu s tím, že Klient je povinen řídit se informacemi ohledně dostupnosti zboží sdělenému Společností.

5)     Produkty a zboží může Klient převzít osobně v Provozovně.

6)     V případě, že Produkty nebo zboží budou Klientu doručovány dobírkou, je Společnost povinna odeslat Klientu objednané Produkty nebo zboží na náklady Klienta doporučenou poštou nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne potvrzení Společnosti o přijatém návrhu k uzavření Smlouvy, pokud je to objektivně možné.

7)     Ceny služeb závislé na zvoleném Produktu ze strany Klienta nezahrnují dopravné, které je při objednávce uvedeno ve zvláštní položce.

8)     Platným ceníkem/sazebníkem se rozumí i aktuální ceny, uvedené u služeb, Produktů a zboží na webových stránkách Společnosti www.aquapalace.cz.

9)  Ceny služeb závislé na zvoleném Produktu ze strany Klienta jsou smluvní; v době podání návrhu k uzavření Smlouvy ze strany Klienta jsou ceny stanoveny podle platného ceníku/sazebníku vydaného Společností. Ceny jsou uvedeny v konečné výši, včetně příslušné daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Příslušný ceník/sazebník je zveřejněn na webových stránkách Společnosti www.aquapalace.cz a v Provozovně.

10)  Ceny Produktů závislé na zvoleném Produktu ze strany Klienta mohou být závislé na řádně vyhlášené slevové akci Společnosti, která je časově omezena.

11)  Ceny zboží, nabízeného Společností na webových stránkách Společnosti www.aquapalace.cz jsou smluvní a jsou zveřejněny na tomto internetovém portálu. Ceny jsou stanoveny v konečné výši, včetně příslušné daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Ceny zboží nezahrnují dopravné, které je klient povinen uhradit poštovnímu nebo obdobnému doručovateli.

12)  Akční ceny zboží a Produktů platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

13)  Produkty a Zboží zůstávají do úplného zaplacení a převzetí majetkem Společnosti, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím Produktu nebo zboží Klientem.

 

IV. Služby a produkty

1)     Společnost se zavazuje poskytnout Klientovi za podmínek uvedených v těchto Podmínkách příslušné služby v Provozovně, které jsou definovány ve Smlouvě, Podmínkách, na webových stránkách Společnosti www.aquapalace.cz, a v Provozovně, s ohledem na jednotlivý Produkt, specifikovaný ve Smlouvě a Podmínkách.

2)     Klient podáním návrhu na  uzavření Smlouvy bere bez výhrad na vědomí to, že Provozovna disponuje omezenou kapacitou, a je povinen dodržovat pokyny Společnosti/osob zastupujících  Společnost ohledně způsobu využívání služeb. Tím není dotčena možnost Klienta využívat rezervační systém Společnosti podle ustanovení článku IV. Podmínek.

3)     Klient je oprávněn využívat služby, o kterých to stanoví Společnost, na základě rezervačního systému. Službu je možné si předem rezervovat na webových stránkách Společnosti www.aquapalace.cz, nebo telefonicky na informační lince Společnosti. Telefonní číslo informační linky je zveřejněno na webových stránkách Společnosti www.aquapalace.cz.

4)     Pokud ze strany Klienta nedojde k rezervaci služeb, ačkoli tak byl oprávněn učinit s ohledem na volnou kapacitu u poskytované služby, a tato skutečnost není způsobena jednáním Společnosti, není Společnost odpovědna za to, že Klient nevyužil služby na základě platně uzavřené Smlouvy.

5)     V případě využití rezervačního systému Společnosti v souladu s ustanovením článku IV. Podmínek, a následného zrušení rezervace ze strany Klienta, je Klient povinen uhradit Společnosti storno poplatek, a to ve výši stanovené Společností, nejvýše však 10 % (slovy: deset procent) z ceny Produktu.

6)     Služby nabízené ze strany Společnosti v Provozovně jsou specifikovány v místě Provozovny a na webových stránkách Společnosti www.aquapalace.cz. Mezi služby poskytované Společností v Provozovně patří zejména provozování systému bazénů (tzv. vodní svět), masážních bazénů (SPA), a služeb s tímto spojených, fitness, wellness, sauny, provozování solárií, kosmetické služby, hostinská a ubytovací činnost, masérské, rekondiční a regenerační služby.

7)     Službou se také může rozumět poskytnutí karty ve smyslu ustanovení článku IV., odst. 12 Podmínek nebo jiné zákaznické karty Společnosti.

8)     Produkty nabízené ze strany Společnosti jsou jednorázové nebo dlouhodobé povahy.

9)     Na základě Produktu dlouhodobé povahy je Klient oprávněn užívat službu/služby poskytované ze strany Společnosti v Provozovně jednorázově v době trvání jednoho roku nebo na základě dlouhodobé permanentky, a to opakovaně během předmětného roku.

10)  Na základě Produktu krátkodobé povahy je Klient oprávněn užívat službu/služby poskytované ze strany Společnosti v Provozovně v době kratší než jeden rok, upřesněné ve Smlouvě. Krátkodobým Produktem se rozumí jednorázová vstupenka/poukázka s časovým omezením užívat služby ze strany Klienta.

11)  V případě, kdy odebraným Produktem je permanentní/celoroční vstupenka, Klient uzavřením Smlouvy bez výhrad souhlasí s omezením, že tato permanentní vstupenka opravňuje k opakovanému vstupu do Provozovny pouze po dobu své platnosti, a neopravňuje k opakovanému vstupu v průběhu jednoho dne.

12)  Klient je oprávněn se stát členem programu Společnosti s názvem Klub Aquapalace Praha (dále též „Klub“) na základě smlouvy o členství v Klubu uzavřené se Společností, v souladu s platnými podmínkami Společnosti s názvem „Smluvní podmínky společnosti GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. pro členství zákazníků společnosti GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. v programu s názvem Klub Aquapalace Praha“. Klub je dodatečná služba pro všechny zákazníky Společnosti v Provozovně. V případě smlouvy o členství v Klubu uzavřené mezi zákazníkem a Společností platí, že shora uvedené platné podmínky Klubu jsou nedílnou součástí smlouvy o členství v Klubu. Člen Klubu je povinen dodržovat Podmínky.

13)  Klient je povinen, pokud tak Smlouva stanoví, uhradit ke dni podpisu Smlouvy jednorázový vratný poplatek ve výši uvedené ve Smlouvě, který je určen na úhradu nákladů spojených s výrobou čipové karty. Poplatek je vratný ke dni zániku Smlouvy.

 

V. Ochrana osobních údajů

1)     Klient je plně srozuměn s tím, že dalším obsahem Smlouvy/kupní smlouvy je výslovný souhlas Klienta s poskytnutím a dalším užitím a zpracováním jeho osobních údajů, uvedených v návrhu k uzavření Smlouvy/objednávce služeb nebo zboží, ve prospěch a pro účely Společnosti, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas není obsahem každé Smlouvy; v případě, že tento souhlas je nezbytný k řádnému uzavření typové Smlouvy nebo kupní smlouvy, Smlouva/kupní smlouva na ustanovení tohoto odstavce článku Podmínek a na ustanovení tohoto článku odstavce 3 až 7 odkazuje.

2)     Klient je plně srozuměn s tím, že dalším obsahem Smlouvy/kupní smlouvy je výslovný souhlas Klienta/zákazníka s užitím a zpracováním údajů o nákupu zboží a služeb Klienta/zákazníka ve prospěch Společnosti a pro účely Společnosti, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas není obsahem každé Smlouvy; v případě, že tento souhlas je nezbytný k řádnému uzavření typové Smlouvy nebo kupní smlouvy, Smlouva/kupní smlouva na ustanovení tohoto odstavce článku Podmínek a na ustanovení tohoto článku odstavce 3 až 7 odkazuje.

3)     Klient/zákazník tímto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, výslovně prohlašuje, že je řádně poučen o svých právech, vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, a uděluje společnosti výslovný souhlas k tomu, aby osobní údaje, týkající se Klienta/zákazníka, uvedené v návrhu k uzavření Smlouvy/objednávky služeb, v přihlášce do Klubu, nebo dalších listinách a sděleních odeslaných Klientem/zákazníkem zpracovávala Společnost (i) za účelem využití těchto údajů v rámci své podnikatelské činnosti, a aby tyto údaje byly zpracovávány v informačních systémech provozovaných ze strany Společnosti za účelem výkonu předmětu podnikání Společnosti, a to (ii) v rozsahu automatizovaného zpracování nebo i jinými prostředky v informačních systémech provozovaných Společností a též prostřednictvím Internetu nebo jiných informačních kanálů, prostředků a nosičů, umožňujících zabezpečený přenos datových, textových, hlasových a obrazových zpráv (iii) po dobu ode dne učinění první objednávky Klienta/zákazníka až po dobu, která je nezbytná k účelu zpracování ode dne učinění poslední objednávky Klienta/zákazníka. Klient/zákazník souhlasí se zařazením svých osobních údajů do databáze společnosti REDVALE, a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, IČO: 27899667, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11878, která provozuje Aquapalace Hotel Prague, nacházející se na adrese Čestlice, Pražská 138, PSČ 250 01, a je majetkově a personálně propojená se Společností. Společnost a společnosti REDVALE, a.s. jsou obě součástí skupiny SPG Group, kterou ovládá společnost SPGroup a.s., IČO: 63078571, se sídlem Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 235/28, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka3078.    

4)     Klient souhlasí zejména s tím, aby Společnost sama nebo prostřednictvím pověřeného zprostředkovatele zaznamenala osobní údaje do elektronické formy, aby osobní data v písemné a elektronické formě uchovávala, shromažďovala, uspořádávala, vyhledávala, prohledávala, využívala, kombinovala, přeskupovala a používala pro potřeby přímého marketingu a informování o novinkách a nabídkách Společnosti, společnosti REDVALE, a. s. a jejích obchodních partnerů.

   

5)     Společnost je oprávněna za účelem případné výroby a personifikace zákaznické karty poskytnout jméno a příjmení Klienta nebo zákazníka určenému dodavateli. Výše uvedený souhlas s použitím osobních údajů Klient/zákazník může potvrdit svým podpisem na návrhu na uzavření Smlouvy, potvrzením u objednávky služeb, a to i v případě uzavření smlouvy distančním způsobem podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, podpisem přihlášky do Klubu, nebo podepsáním zákaznické karty.

6)     Klient/zákazník výslovně souhlasí s tím, že jeho osobní údaje lze použít pro shromažďování a zpracování jeho osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané Smlouvy nebo kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Společnosti. Tento souhlas uděluje Klient na dobu neurčitou.

7)     Společnost zodpovídá za bezpečnost osobních údajů a dodržování povinností podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

VI. Návštěvní řád

1)     Klientovi jsou pro užívání služeb, pokud to Smlouva nevylučuje, k dispozici uzamykatelné skříňky na uskladnění jeho osobních věcí mimo peněz a cenných předmětů, a to po dobu jeho přítomnosti v Provozovně. Vždy před opuštěním prostoru Provozovny, který je Klient oprávněn užívat na základě Smlouvy, je Klient povinen skříňku uvolnit, (tzn. vyklidit uschované předměty) a ponechat odemčenou pro další užívání. Skříňku, která nebude vyprázdněna do konce otevírací doby, je Společnost oprávněna otevřít a její obsah uskladnit. Náklady na otevření skříňky a na úschovu je povinen Klient uhradit nejpozději do sedmi dnů od vyklizení skříňky.

2)     V případě včasně neuhrazených nákladů je Společnost oprávněna využít zadržovacího práva na uskladněných věcech.

3)     Pro uložení cenných věcí a peněžní hotovosti jsou Klientovi k dispozici trezorové skříňky umístěny u recepce Provozovny.

4)     Společnost nenese odpovědnost za osobní věci Klienta neuložené v uzamykatelných skříňkách podle ustanovení článku VI., odst. 1 Podmínek, jakož i za cenné věci a peněžní hotovost, neuloženou v trezorové skříňce podle článku VI., odst. 2 Podmínek.

5)     Klient se účastní všech aktivit provozovaných v prostorech Provozovny na vlastní riziko. Klient je zodpovědný za svůj zdravotní stav, který mu dovoluje využívat služeb poskytovaných Společností na základě Smlouvy.

6)     Klient má právo využívat služeb poskytovaných Společností na základě Smlouvy pouze v otevíracích hodinách stanovených Společností. Společnost si vyhrazuje právo prodloužit či zkrátit otevírací hodiny podle potřeby. O provedených změnách bude Klient vždy v dostatečném předstihu informován upozorněním umístěném v Provozovně.

7)     Vstup do Provozovny a jejích užívání pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek je zcela zakázáno. Klient se rovněž zavazuje zdržet se v prostorách Provozovny kouření, užívání a prodeje alkoholu, léků, drog či jiných ilegálních látek.

8)     Klient se zavazuje neužívat prostory Provozovny ke komerčním účelům.

9)     Klient se zavazuje nevyvolávat v Provozovně výtržnosti, jakož i chovat se po dobu své přítomnosti v Provozovně tak, aby neobtěžoval jiné Klienty.

10)  Klient se zavazuje při využívání služeb poskytovaných Společností používat vhodný oděv a obuv, a další vybavení, které na které ho může Společnost upozornit v Provozovně, a to i prostřednictvím příslušných cedulí, webové stránky Společnosti www.aquapalace.cz a jinak zveřejněných upozornění zahrnujících další povinnosti Klienta v Provozovně.

11)  Klient se zavazuje, že se seznámí a bude dodržovat návštěvní řád, který je také vyvěšen v prostorách recepce Provozovny.

12)  Otevírací doba Provozovny je určena ve Smlouvě; poslední vstup do Provozovny je ze strany Klienta možný nejpozději šedesát minut před koncem otevírací doby, nestanoví-li Smlouva jinak.

 

VII. Poučení klienta o možnosti odstoupit od kupní smlouvy

1)    Klient má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy mu bylo zboží doručeno, a to pouze za předpokladu, že byla objednávka učiněna prostřednictvím webových stránek Společnosti. Odstoupení od smlouvy může Klient provést prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, kteří tvoří přílohu č. 1 těchto Podmínek (dále jen "Formulář").  Klient Společnosti Formulář doručí písemně na adresu Praha 1, Masarykovo nábř. 235/28, PSČ 11000  nebo na email info@aquapalace.cz.

2)    Pro dodržení lhůty k odstoupení postačí, aby Klient odeslal odstoupení poslední den 14 denní lhůty prostřednictvím emailu nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupní cena bude Klientovi bez zbytečného odkladu vrácena poté, co bude Společnosti doručeno platné odstoupení Klienta a vrácené zpět nepoškozené zboží. Klient odpovídá za škodu způsobenou v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s jeho vzhledem, vlastnostmi a funkčností.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1)     Aktuální znění Podmínek a Zvláštních obchodních podmínek a příslušného ceníku/sazebníku bude vždy zveřejněno na webových stránkách Společnosti www.aquapalace.cz. a v Provozovně.

2)     Součástí Smlouvy je obligatorně ceník/sazebník služeb, platný v době uzavření Smlouvy a popis Produktu. Fakultativní přílohou Smlouvy může být aktuální cenová nebo slevová akce, řádně vyhlášena Společností, speciální návštěvní řád, doplňující ustanovení VI. Podmínek, sazebník/ceník služeb pro členy Klubu ve smyslu ustanovení článku IV., další popis Produktu nebo doplňující smluvní podmínky Společnosti.

3)     Změna Podmínek nebo ceníku/sazebníku je vůči Klientu/zákazníku účinná okamžikem, kdy s ní vyjádří svůj souhlas. Za souhlas s takovou změnou se pro potřeby Smlouvy a těchto Podmínek považuje i odeslání či podání návrhu k uzavření smlouvy nebo úhrada ceny objednaných Produktů.

4)     Společnost je oprávněna změnit v době trvání Smlouvy Podmínky z důvodu změny účtu ve smyslu ustanovení článku III., odst. 2 Podmínek, z důvodu úpravy ustanovení, která budou pro Klienta/zákazníka příznivější, dále z důvodu takového, že některá ustanovení Podmínek již nebudou aktuální vzhledem k jednání, skutečnostem a událostem, nezaviněným ze strany Společnosti. Tímto není dotčeno oprávnění Společnosti jednostranně změnit příslušný ceník/sazebník služeb.

5)     V případě, že dojde ze strany Společnosti ke změně těchto Podmínek a/nebo příslušného ceníku/sazebníku, řídí se počínaje dnem změny Podmínek a/nebo ceníku/sazebníku vztah Společnosti a Klienta/zákazníka platným zněním Podmínek a ceníkem/sazebníkem pro jakoukoli novou objednávku služeb, učiněnou Klientem/zákazníkem vůči Společnosti.

6)     V případě, že kterékoli ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neovlivní to platnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.

7)     Záruční a reklamační podmínky se řídí platnými právními předpisy České republiky.

8)     Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy nebo kupní smlouvy budou řešeny podle platného práva České republiky u tuzemských soudů.

9)     Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2017

10)    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11)    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy 

Zpět do obchodu